Sportcentrum nabízí - dvě basketbalová hřiště   / ceník / rezervace / foto /


Basketbal hrají dvě družstva, každé s pěti hráči. Úlohou každého družstva je vhodit míč do soupeřova koše a soupeři zabránit, aby získal míč nebo dosáhl koše. Míč se smí přihrávat, házet, odrážet, kutálet nebo se s ním může driblovat v libovolném směru. Vítězem hry je to družstvo, které dosáhlo většího počtu bodů na konci hracího času po čtvrté čtvrtině nebo, jestliže to je nutné po jakémkoliv prodloužení.

basketbalové hřiště


Hřiště
- má obdélníkový tvar s rovným tvrdým povrchem bez překážek,
- 28 x 15 metrů, (26 x 14 úprava národní federace)
- výška stropu - nejméně 7 metrů.
Čáry a rozměry
- šířka čáry - 0,05 m, (5cm)
- jsou vyznačené stejnou barvou,
- musí být dobře viditelné.
Hraniční čáry
- koncové - minimálně 2 metry od jiného objektu
- postranní - minimálně 2 metry od diváků nebo jakéhokoliv jiného objektu
Středová čára
- je rovnoběžná s koncovými čárami, je prodloužena 15 cm za každou postranní čáru
- rozděluje hřiště na přední a zadní část.
Středový kruh
- poloměr 1,80 m,
- začíná se v něm utkání a druhý poločas rozskokem.
Čáry trestného hodu
- její vzdálenost od koncové čáry je 5,80 m a její délka je 3,60 m,
- hráč realizuje trestný hod z místa za čárou trestného hodu.
Vymezené území
- území ohraničené koncovou čárou, čárou trestného hodu a čárami vycházejícími z koncové čáry a končícími na vnějším okraji čáry trestného hodu.
Tříbodové území
- území družstva, z kterého je možné dosáhnout koš z hry za tři body, 6,25 m z bodu, který je přímo pod středem desky
- celá plocha hřiště za trojbodovou čárou (mimo území v blízkosti soupeřova koše).
Zařízení - deska
- zhotovená z průhledného materiálu, z jednoho kusu nebo z tvrdého dřeva silného 0,03 m (3cm),
- výška desky 1,05 m a šířka desky 1,80 m,
- výška spodního okraje od země 2,90 m,
- ohraničená čárami šířky 0,05 m (5cm).
- barvy čar : bílá jestliže je deska průhledná, černá v ostatních případech
Koše
- skládají se z obrouček a sítěk,
- horní okraj obroučky 3,05 m nad povrchem hřiště,
- průměr obruče 0,45 m (45cm), barva oranžová, tloušťka obruče min. 1,6 cm a max. 2 cm
- délka síťky 0,40 - 0,45 m (40-45cm), barva bílá, 12 uchycení na obruč
- pokud je deska skleněná nebo z jiného transparentního materiálu, nesmí se konstrukce obruče dotýkat desky (síla působící na obruč se nesmí přenášet na desku).
Míč
- kulatý, odstín oranžové barvy,
- povrch kožený, gumový nebo syntetický,
- obvod 0,749 m (749cm) - 0,780 m (780cm),
- hmotnost 567 - 650 g.
- míč, spuštěný z výšky 1,8 m by se měl odrazit do výše 1,2 m až 1,4 m (posuzuje rozhodčí)
- pokud míče domácího týmu nesplňují požadavky, rozhodčí může použít míče hostujícího týmu
- domácí tým by měl poskytnou nejméně dva míče, které splňují výše uvedené požadavky
Dva rozhodčí
- první schvaluje a kontroluje všechny zařízení, které se mají v utkání použít,
- oba rozhodují v souladu s pravidly a jejich rozhodnutí jsou rovnocenné.
Družstva
- skládají se z 10-12 hráčů (u nás na soupisce max. 12),
- v průběhu hracího času je na hřišti 5 hráčů z každého družstva.
Hráči
- hráč je člen týmu na hřišti, náhradník je člen týmu na lavičce
- hráči nesmí mít při hře : předměty, které mohou způsobit zranění např. řetízky, náušnici, ostré spony ve vlasech, prsteny, dlouhé nehty
- hráč může mít : bandáže, ortézy (měkké bez ostrých hran), chránič nosu, brýle, čelenky (nesmí být z hrubého, abrazivního materiálu)
Kapitán
- zastupuje na hřišti družstvo, může požádat rozhodčího o informaci, když je míč mrtvý a hodiny hry stojí.
Trenér
- 20 minut před začátkem utkání dá zapisovatelovi seznam jmen a čísel hráčů,
- 10 minut před začátkem utkání svým podpisem potvrdí souhlas se jmény a čísly hráčů a s jmény trenérů, současně označí 5 hráčů, kteří nastoupí na začátek utkání,
- vede družstvo v průběhu utkání, může zůstat stát v průběhu utkání a vyžaduje oddechové časy.
Hrací čas
- 2 poločasy, 4 čtvrtiny po 10 minutách (4x10 min.),
- přestávka mezi čtvrtinami (1. a 2., 3. a 4.) a před každým prodloužením je 2 minuty, přestávka mezi poločasy je 15 minut.
Pravidlo 24 sekund
Hráči útočícího družstva, kteří mají míč pod kontrolou, jej musí do 24 sekund hodit na koš, jestliže se tak nestane, jde o přestupek a družstvo ztrácí míč. Měřič 24 sekund zastaví zařízení na měření 24 sekund až tehdy, když po hodu míče na koš se míč dotkne obroučky, nebo propadne košem. Jakmile je míč ve vzduchu při hodu na koš a zazní signál 24 sekund, koš platí jen v případě, že míč padne do koše – ať už přímo, nebo po odraze od obroučky. Je třeba si uvědomit, že nových 24 sekund se nastavuje jen tehdy, když se míč dotkne obroučky. Jakmile hráč hodí na koš a mine obroučku, nových 24 sekund se nenastaví.
Oddechový čas
- je to čas na taktickou poradu družstva a trvá 1 minutu,
- družstvo má nárok na jeden oddechový čas v každé z prvních třech čtvrtin, dva oddechové časy ve čtvrté čtvrtině a po jednom oddechovém čase v každém prodloužení.
Míč se stává živým:
- po dosažení nejvyššího bodu při rozskoku se jej povoleně dotkne skákající hráč,
- rozhodčí jej odevzdá hráči k vykonání trestného hodu,
- po vhazovaní ze zázemí se dotkne hráče na hřišti.
Míč se stává mrtvým když:
- se povoleně dosáhne koše,
- rozhodčí zapíská, přičemž míč byl v tom momentě živý nebo ve hře,
- skončí poločas nebo období hry,
- zazní signál měřiče 24 sekund, přičemž míč byl v tom momentě živý.
Rozskok
- situace, když rozhodčí vyhodí míč mezi dva protihráče,
- vykoná se, jakmile se odpíská držený míč, t.j. když jeden nebo více hráčů soupeřících družstev mají jednu nebo  obě ruce pevně na míči tak, že žádný z nich jej nemůže získat bez použití nepřiměřené síly.
Kontrola míče
- hráč má míč pod kontrolou, když drží živý míč, nebo s ním dribluje.
- družstvo má míč pod kontrolou, když jej má pod kontrolou hráč tohoto družstva, a také když si spoluhráči míč přihrávají.
- házet míč na koš znamená držet míč v jedné nebo v obou rukách, a potom jej hodit vzduchem směrem na koš.
Dosažení koše a jeho hodnota
- koše se dosáhne, když míč spadne shora do koše a zůstane v něm, nebo jím propadne.
- koš z trestného hodu se počítá za jeden bod,
- koš z pole se počítá za dva body,
- koš z tříbodového území se počítá za tři body.
Střídání
- výměny hráče nebo hráčů, které je potřebné hlásit zapisovatelovi,
- střídající hráči musí být připraveni na hru.
Míč v zázemí
- je tehdy, když se dotýká hráče, který je v zázemí, nebo kterékoliv osoby, podlahy, nebo některého předmětu na hraniční čáre nebo za ní, nebo konstrukce, nebo zadní plochy, nebo se dotkne stropu.
Dribling
- hráč má míč pod kontrolou, hází jej, odráží nebo koulí po podlaze a opět se ho dotkne dřív, než jiný hráč.
Kroky
1) obrátka vznikne tehdy, když hráč držící míč vykročí jednou nebo vícekrát v libovolném směru stejnou nohou, zatímco druhá noha, zvaná obrátková, zůstává v jednom místě ve styku s podlahou.
2) kroky nebo pohyb s míčem (na hřišti) je pohyb jednou nebo dvěma nohami libovolným směrem držíce míč, přičemž dojde k porušení omezení uvedených v tomto článku.
Výběr obrátkové nohy
1. Hráč, který zachytí míč s oběma nohama na podlaze může použit libovolnou nohu jako obrátkovou.
2. Hráč, který zachytí míč v pohybu nebo driblingu, může zastavit a obrátková noha bude určená takto:
a) když se jedna noha dotkne podlahy:
- tato noha se stává obrátkovou jakmile se druhá noha dotkne podlahy,
- hráč se může z této nohy odrazit a současně dopadnout na obě nohy, v tomto případě se žádná noha nemůže stát obrátkovou.
b) když se obě nohy nedotýkají podlahy a hráč:
- dopadne současně na obě nohy, potom kterákoliv noha může být obrátková. V momentě, když pohne jednou nohou, druhá se stává obrátkovou.
- dopadne nejdřív na jednu nohu, a potom na druhou nohu, potom se obrátkovou nohou stává ta noha, která se první dotkla podlahy.
- dopadne na jednu nohu, může se z této nohy odrazit a současně dopadnout na obě nohy; v tomto případě žádná noha se nemůže stát obrátkovou.
Pravidlo 3 sekund
Hráč nesmí zůstat déle jak tři sekundy v soupeřově vymezeném území, doku má jeho družstvo míč pod kontrolou.
Těsně bráněný hráč
Držený míč se zapíská, když těsně bráněný hráč držící míč nepřihraje, nevystřelí nebo nedribluje do 5 sekund.
Pravidlo 8 sekund
Družstvo, které má míč pod kontrolou ve své zadní polovině, musí do 8 sekund od jeho získání dostat míč do své přední poloviny hřiště.
Zahrání míče do zadní poloviny hřiště
Hráč družstva, které má míč pod kontrolou v přední polovině hřiště, nesmí zahrát míč zpět do své zadní poloviny hřiště.
Osobní chyba
- je chyba hráče, při které dochází k dotyku se soupeřem bez ohledu na to, zda je míč živý nebo mrtvý.
Blokování
- osobní dotyk, který zabraňuje soupeři v pohybu.
Oboustranná chyba
- dva soupeři se dopustí chyby vzájemně v přibližně stejném čase.
Nesportovní chyba
- osobní chyba na hráče s míčem nebo bez míče, které se hráč dopustil úmyslně.
Diskvalifikující chyba
- hrubé nesportovní porušení pravidel.
Technická chyba hráče
- nezahrnuje dotyk se soupeřem,
- zahrnuje nezdvořilé chování nebo dotýkání se rozhodčího, urážlivě mluvit nebo gestikulovat, dráždit soupeře nebo mu překážet v rozhledu máváním rukama blízko očí, zdržovat hru, vyměnit si hráčské číslo bez ohlášení zapisovatelovi a prvnímu rozhodčímu, pevně uchopit obroučku, vstoupit na hřiště jako náhradník bez ohlášení zapisovateli, nebo okamžitého hlášení rozhodčímu.
- nový je trest za technickou chybu hráče - 1 trestný hod a míč na vhazování ze zázemí na středu za postranní čárou.
Technická chyba trenérů, náhradníků nebo osob doprovázejících družstvo
- zahrnuje nezdvořilý způsob obracení se na rozhodčí, technického komisaře, zapisovatele, časoměřiče, a měřiče 24 sekund nebo na soupeře.
Pět chyb hráče
Hráč, který se dopustí pěti chyb, musí být s touto skutečností seznámený a musí automaticky opustit hru.
Chyby družstva
Jak se družstvo dopustí 4 chyb (osobních nebo technických) hráče v jedné čtvrtině, každá následující chyba, která by normálně měla být potrestaná vhazováním ze zázemí, bude potrestaná dvěma trestnými hody.
Trestné hody
Trestný hod umožňuje hráči nerušeně dosáhnout jeden bod z místa za čárou trestného hodu.

Zdroj informací: http://cs.wikipedia.org/wiki

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

mail@com

+420 987 654 321

--- sociální sítě ----

int(1)

Novinky